Szkoły Języka Angielskiego „Best Friend” w Zabierzowie. Prawa Słuchaczy Szkoły icon

Szkoły Języka Angielskiego „Best Friend” w Zabierzowie. Prawa Słuchaczy Szkoły

Реклама:Pobierz 14.7 Kb.
NazwaSzkoły Języka Angielskiego „Best Friend” w Zabierzowie. Prawa Słuchaczy Szkoły
Data konwersji28.06.2013
Rozmiar14.7 Kb.
TypDokumentacja
źródło

REGULAMIN


Szkoły Języka Angielskiego „Best Friend” w Zabierzowie.

Prawa Słuchaczy Szkoły
1. Słuchacz Szkoły ma prawo do uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i rozwijania swoich umiejętności lingwistycznych. Każdy semestr obejmuje z góry zaplanowaną liczbę lekcji, która jest podawana do wiadomości Słuchacza.

W sytuacji gdy termin zajęć przypadnie na dzień wolny od pracy, zakończenie semestru zostanie przesunięte o odpowiednią liczbę godzin..


2. W przypadku uzasadnionej nieobecności na zajęciach, Słuchacz uprawniony jest do bezpłatnych konsultacji z lektorem w celu nadrobienia zaległości.

Konsultacje z lektorem odbywają się podczas dyżurów nauczycieli. Termin spotkania można ustalić bezpośrednio z lektorem lub w biurze Szkoły  1. Słuchacz Szkoły ma prawo do bezpłatnego korzystania ze szkolnej biblioteki i sali telewizyjnej z anglojęzycznymi programami informacyjnymi.
  1. Rodzice mają prawo do otrzymywania informacji o postępach dziecka w nauce oraz o wynikach okresowych testów kontrolnych.


5. Słuchacz otrzymuje na koniec każdego semestru opisową ocenę postępów w nauce, sporządzoną na podstawie sprawdzianów, prac domowych i testów semestralnych. Na koniec każdego roku nauki, Słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia kursu rocznego na danym poziomie zaawansowania.


6. Słuchaczowi przysługują zniżki zgodnie z obowiązującym cennikiem.


Obowiązki Słuchaczy Szkoły  1. Słuchacz ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły, a zwłaszcza dotyczących systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych.


2. Słuchacz jest zobowiązany do wniesienia opłaty za każdy semestr nauki w określonych terminach i wybranych przez siebie formach płatności.

W razie niedotrzymania warunków płatności Słuchacz nie będzie mógł uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych.

^ Nieobecność na zajęciach lub rezygnacja z kursu nie zwalnia z obowiązku opłaty za kurs.

W przypadku zaległości w opłatach za kurs, cena kursu będzie równać się sumie czterech rat w semestrze.


3. Słuchacz jest zobowiązany do punktualności, przygotowania do zajęć i kulturalnego zachowania na terenie Szkoły. Niedopuszczalne jest przeszkadzanie w trakcie zajęć lekcyjnych (prosimy o wyłączanie telefonów komórkowych), oraz postępowanie sprzeczne z zasadami dobrego wychowania.

W przypadku powtarzającego się nagannego zachowania dziecka ,Szkoła podejmie następujące kroki:

- upomnienie

- telefon do Rodziców

- usunięcie ze Szkoły


4. Słuchacz ma obowiązek poszanowania sprzętu szkolnego i udostępnianych materiałów dydaktycznych.


5. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dziecko podczas pobytu dziecka w Szkole.


^

Postanowienia ogólne

  1. Dokonanie zapisu na kurs następuje po wypełnieniu Karty Zgłoszenia i wniesieniu opłaty za kurs (lub jej pierwszej raty). Jest to równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu będącego integralną częścią zawieranej ze Słuchaczem umowy.
  1. Opłaty za kurs mogą być dokonywane gotówkowo w biurze Szkoły lub przelewem na konto Szkoły:


44 1600 1039 0002 0037 5652 0001


Jako potwierdzenie wpłaty Słuchacz otrzymuje dowód wpłaty lub rachunek (rachunek wydaje się najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca, którego dotyczy).


3. Nauka w szkole odbywa się w grupach standardowych 6-12 osób. W przypadku gdy grupa

liczy mniej niż 6 osób, obowiązuje indywidualny system naliczania opłaty za kurs lub Słuchacze

zostają dołączeni do innych grup.


4. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych lektorów polskich oraz native speakers.

Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany lektorów w czasie trwania roku szkolnego z ważnych powodów organizacyjnych. W przypadku nieobecności lektora Szkoła zobowiązuje się zapewnić zastępstwo lub zajęcia zostaną odrobione w innym terminie.


  1. Szkoła nie pobiera żadnych dodatkowych opłat za testy i inne materiały dydaktyczne

udostępniane Słuchaczom.


  1. Szkoła odpowiada za bezpieczeństwo Słuchaczy w trakcie trwania zajęć dydaktycznych ( od momentu rozpoczęcia zajęć do chwili ich zakończenia ).W przypadku niepełnoletnich uczestników kursów ,ich Rodzice lub Opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczeństwo tych uczestników w drodze na zajęcia i z powrotem.
  1. Szkoła zastrzega sobie prawo do umieszczania zdjęć zrobionych w czasie organizowanych zajęć na stronie internetowej lub w innych materiałach reklamowych.


Treść Regulaminu zostaje podana do wiadomości Słuchacza

Zabierzów, 03.09.2012 r

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie
Реклама:

Powiązany:

Szkoły Języka Angielskiego „Best Friend” w Zabierzowie. Prawa Słuchaczy Szkoły iconNa Wydziale Prawa Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach

Szkoły Języka Angielskiego „Best Friend” w Zabierzowie. Prawa Słuchaczy Szkoły iconWydział prawa wyższej szkoły ekonomii I prawa

Szkoły Języka Angielskiego „Best Friend” w Zabierzowie. Prawa Słuchaczy Szkoły iconOgłoszenie Dziekana Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach w sprawie określenia terminu i formy wyboru seminariów magisterskich na kierunku prawo

Szkoły Języka Angielskiego „Best Friend” w Zabierzowie. Prawa Słuchaczy Szkoły iconDziekan Wydziału Zamiejscowego Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej

Szkoły Języka Angielskiego „Best Friend” w Zabierzowie. Prawa Słuchaczy Szkoły iconDziekan Wydziału Zamiejscowego Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej

Szkoły Języka Angielskiego „Best Friend” w Zabierzowie. Prawa Słuchaczy Szkoły iconFormularz zgłoszeniowy do Szkoły Języka I Kultury Polskiej uj w Krakowie

Szkoły Języka Angielskiego „Best Friend” w Zabierzowie. Prawa Słuchaczy Szkoły iconProgram eTwinning w mojej szkole” Nazwa szkoły: Adres szkoły

Szkoły Języka Angielskiego „Best Friend” w Zabierzowie. Prawa Słuchaczy Szkoły iconOŚwiadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa doktoranta do szkołY/szkoły wyższej*

Szkoły Języka Angielskiego „Best Friend” w Zabierzowie. Prawa Słuchaczy Szkoły iconOŚwiadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa studenta do szkołY/szkoły wyższej*

Szkoły Języka Angielskiego „Best Friend” w Zabierzowie. Prawa Słuchaczy Szkoły iconImpreza to świetny sposób prezentacji talentów, promowania szkoły, współpracy uczniów, rodziców, nauczycieli i partnerów szkoły

Umieść przycisk na swojej stronie:
Dokumentacja


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pol2.convdocs.org 2000-2013
Podczas kopiowania materiałów wymaganych do określenia aktywny link jest do indeksowania.
stosuje się do zarządzania
Dokumentacja