Załącznik nr 3 Druki dodatkowe załączane do protokołu postępowania o udzielenie zamówienia icon

Załącznik nr 3 Druki dodatkowe załączane do protokołu postępowania o udzielenie zamówienia

Реклама:Pobierz 8.9 Kb.
NazwaZałącznik nr 3 Druki dodatkowe załączane do protokołu postępowania o udzielenie zamówienia
Data konwersji01.02.2013
Rozmiar8.9 Kb.
TypDokumentacja
źródło
1. /101 PROTOKрЭ pow.prog.czйШЖ ogвlna.doc
2. /102 PROTKрЭ pow. prog. w PN v2.doc
3. /103PROTOKрЭ pow.prog. w PO v2.doc
4. /104PROTOKрЭ pow. prog. NO v2.doc
5. /105PROTOKрЭ pow. prog. w DK v2.doc
6. /106protokвИ pow.prog ZODSZ v2.doc
7. /107PROTOKрЭ pow. prog.w NBO do zrobienia.doc
8. /108ZP1WR v2.doc
9. /109protokвИ poniѕej prog. czйШЖ ogвlna.doc
10. /110ZP-2-PN,NBO,ZOC v2.doc
11. /111ZP-2- PO,DK v2.doc
12. /112ZP-2-NO v2.doc
13. /113ZP-2-ZODSZ v2.doc
14. /114ZP2WR v2.doc
15. /115ZP-2-LE v2.doc
16. /ZP-11.doc
17. /ZP-12.doc
18. /ZP-13.doc
19. /ZP-14.doc
20. /ZP-15.doc
21. /ZP-16.doc
22. /ZP-17.doc
23. /ZP-18.doc
24. /ZP-19.doc
25. /ZP-20.doc
26. /ZP-21.doc
27. /ZP-22.doc
28. /ZP-23.doc
29. /ZP-24.doc
Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
Oznaczenie sprawy druk zp 1/PN
8. Złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym
8. Złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w negocjacjach z ogłoszeniem
8. Złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w dialogu konkurencyjnym
Oznaczenie sprawy druk zp 1/zodsz
Oznaczenie sprawy druk zp 1/nbo
Część szczegółowa 8
Oznaczenie sprawy druk zp 2 Pieczęć zamawiającego
4. Miejsce i termin składania ofert
4. Złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
4. Złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w negocjacjach z ogłoszeniem
4. Termin składania ofert orientacyjnych Termin składania ofert orientacyjnych upłynął w dniu o godz
Część szczegółowa 4
Część szczegółowa 4
Załącznik nr 3 Druki dodatkowe załączane do protokołu postępowania o udzielenie zamówienia
Zbiorcze zestawienie ofert/ofert wstępnych*
Zbiorcze zestawienie postąpień wiążących w chwili zamknięcia aukcji elektronicznej
Zbiorcze zestawienie ofert orientacyjnych
Oznaczenie sprawy druk zp-15 Pieczęć zamawiającego
Zbiorcza ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego/negocjacji z ogłoszeniem/dialogu konkurencyjnego*
Oznaczenie sprawy druk zp-17 Pieczęć zamawiającego
Lista wykonawców wykluczonych z postępowania o udzielenie zamówienia
Oferty/oferty wstępne* odrzucone
Karta indywidualnej oceny oferty
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
Informacje o wniesionych protestach i odwołaniach
Informacja o wykonaniu czynności nowych lub o powtórzeniu czynności
Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej

Załącznik nr 3


Druki dodatkowe załączane do protokołu postępowania o udzielenie zamówienia


WZÓR

oznaczenie sprawy ............ DRUK ZP-11


Pieczęć zamawiającego

Oświadczenie
kierownika zamawiającego/pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności/członka komisji przetargowej/biegłego/innej osoby wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia*Imię (imiona) ....................................................................................................


Nazwisko ....................................................................................................


Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania oświadczam, że:

  1. nie ubiegam się o udzielenie zamówienia;

  2. nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz nie jestem związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;

  3. przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia nie pozostawałem w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą i nie byłem członkiem organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;

  4. nie pozostaję z żadnym wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności;

  5. nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.


........................................................ dnia .............................. r.


............................................................

(podpis)
W związku z zaistnieniem jednej z powyższych okoliczności podlegam wyłączeniu z niniejszego postępowania

........................................................ dnia .............................. r.


............................................................

(podpis)


* - niepotrzebne skreślić

numer strony ...

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie
Реклама:

Powiązany:

Załącznik nr 3 Druki dodatkowe załączane do protokołu postępowania o udzielenie zamówienia iconWniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Załącznik nr 3 Druki dodatkowe załączane do protokołu postępowania o udzielenie zamówienia iconDotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Załącznik nr 3 Druki dodatkowe załączane do protokołu postępowania o udzielenie zamówienia iconR w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Załącznik nr 3 Druki dodatkowe załączane do protokołu postępowania o udzielenie zamówienia iconWykonawcy dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Załącznik nr 3 Druki dodatkowe załączane do protokołu postępowania o udzielenie zamówienia iconWykonawcy dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Załącznik nr 3 Druki dodatkowe załączane do protokołu postępowania o udzielenie zamówienia iconOŚwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne1 Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „dostawę

Załącznik nr 3 Druki dodatkowe załączane do protokołu postępowania o udzielenie zamówienia iconOŚwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne1 Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Przygotowanie,

Załącznik nr 3 Druki dodatkowe załączane do protokołu postępowania o udzielenie zamówienia iconOŚwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne1 Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę aktualizacji oprogramowania”

Załącznik nr 3 Druki dodatkowe załączane do protokołu postępowania o udzielenie zamówienia iconOŚwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne1 Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług poligraficznych”

Załącznik nr 3 Druki dodatkowe załączane do protokołu postępowania o udzielenie zamówienia iconOŚwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne1 Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług poligraficznych”

Załącznik nr 3 Druki dodatkowe załączane do protokołu postępowania o udzielenie zamówienia iconOŚwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne1 Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług poligraficznych”

Umieść przycisk na swojej stronie:
Dokumentacja


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pol2.convdocs.org 2000-2013
Podczas kopiowania materiałów wymaganych do określenia aktywny link jest do indeksowania.
stosuje się do zarządzania
Dokumentacja