Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej icon

Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej

Реклама:Pobierz 125.83 Kb.
NazwaPlan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej
Data konwersji03.05.2013
Rozmiar125.83 Kb.
TypDokumentacja
źródło

PROPOZYCJA KLUBU Q JAKOŚCI PRZY RODN „WOM” w KATOWICACH i Dyrekcji MZS w Czeladzi


PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO

DYREKTORA SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ……………………………


I. Podstawa prawna.

 1. Art. 33 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami)

 2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 7.10. 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324)II. Źródła zadań ujętych w planie.

 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2012/2013

2. Wnioski wynikające z analizy nadzoru pedagogicznego w roku 2011/2012.

[3. Priorytety programu rozwoju.]


III. Plan nadzoru zawiera:

 1. Zadania wynikające z ewaluacji wewnętrznej (§ 6. 1 )

  1. ewaluacja wybranego obszaru pracy szkoły

  2. monitoring

  3. obserwacja

  4. gromadzenie informacji o pracy nadzorowanych nauczycieli niezbędnych do dokonywania oceny ich pracy oraz awansu zawodowego nauczycieli.

 2. Zadania wynikające z kontroli (§ 6. 2 )

 3. Zadania wynikające ze wspomagania (§ 6. 3 )

^ IV. Plan nadzoru :

 1. Zadania wynikające z ewaluacji wewnętrznej (§ 6. 1 )

DZIAŁANIA PODEJMOWANE W ZAKRESIE EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

Obszary szkoły

Załącznik

a) Ewaluacja wybranego obszaru pracy szkoły

(ewaluacja wewnętrzna problemowa – dotyczy wybranego obszaru pracy szkoły, kształtująca – wyniki ewaluacji posłużą zaplanowaniu rozwoju, działań – ewaluacji podlegają działania szkoły w wybranym obszarze)

OBSZAR III - FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM.

Nr 1

b) Monitoring

(celowe, systematyczne, uporządkowane obserwowanie stopnia spełniania założonych przez szkołę celów)


 1. System monitorowania postępów uczniów – analiza efektywności kształcenia

 2. Monitorowanie realizacji podstawy programowej

 3. Ocenianie wewnątrzszkolne, klasyfikowanie i promowanie uczniów.

 4. Frekwencja uczniów

 5. Ocenianie wewnątrzszkolne, klasyfikowanie i promowanie uczniów.

 6. Realizacja przepisów dotyczących obowiązku szkolnego w tym frekwencja uczniów.

 7. Organizacja i realizacja zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Nr 2

c) Obserwacja (hospitacja)

A) obserwacja tradycyjna (warsztat nauczyciela):

 • oceniająca - tematyka wynika z planu dokonywania oceny pracy zawodowej n-li - Analiza warsztatu pracy nauczyciela

 • kontrolna-– skargi

 • doradczo- doskonaląca – Uwzględnianie przez nauczycieli zalecanych w podstawie programowej warunków i sposobów realizacji wymagań. Organizacja pracy zespołów uczniowskich w ramach projektu edukacyjnego.

Nr 3

B) obserwacja diagnozująca (analiza stopnia opanowania czynności (wiadomości i umiejętności przez uczniów) - Umiejętność pracy uczniów w zespole

d) Gromadzenie informacji o pracy nadzorowanych nauczycieli niezbędnych do dokonywania oceny ich pracy.

System oceny pracy nauczyciela

Nr 4

Zadania wynikające z kontroli (§ 6. 2 )


^ KONTROLI PODLEGA:

PO CO?

(CEL)

KIEDY?

JAK?

KTO?

UWAGI

Kontrola bazy dydaktycznej

Aby sprawdzić czy baza dydaktyczna szkoły odpowiada przepisom bhp

31 VIII 2012

II 2013
^

Przegląd bazy dydaktycznej. Obserwacja pomieszczeń szkoły.


Dyrektor, społeczny inspektor pracy, inspektor bhp
Zgodność prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania z przepisami prawa w zakresie dotyczącym arkuszy ocen uczniów

Aby sprawdzić czy dokumentacja szkolna prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami.

X 12

I 13

III 13
^

Analiza dokumentacji prowadzonej przez nauczyciela, dokumentującej proces dydaktyczny i realizacje podstawy programowej


dyrektor
Organizacja i przebieg egzaminu zewnętrznego

Aby sprawdzić czy realizowane są w szkole zadania wynikające z przepisów regulujących organizację i przebieg egzaminu zewnętrznego

X 12

I 13

III 13

Analiza dokumentacji prowadzonej w związku z egzaminami zewnętrznymi, kontrola przestrzegania terminów wynikających z procedur, kontrola wychowawców klas w kontekście przeprowadzanych działań w zakresie popularyzacji zasad i procedur przeprowadzania egzaminu zewnętrznego


dyrektor
Realizacja regulaminu dyżurów nauczycielskich

Aby sprawdzić czy dyżury nauczycieli pełnione są zgodnie z regulaminem dyżurów obowiązującym w szkole oraz czy nauczyciele pełnia dyżury zgonie z harmonogramem

IX, XI 12

I, III, V 13
^

Obserwacja nauczycieli czy pełnią dyżur zgodnie z harmonogramem i regulaminem dyżurów


dyrektor / wicedy-rektor
Organizacja pracy świetlicy szkolnej. Realizacja zadań

Aby sprawdzić czy organizacja pracy świetlicy szkolnej jest zgodna z przepisami ogólnymi i wewnętrznymi szkoły oraz w jaki sposób realizowane są zadania świetlicy.

IX, XI 12

I, IV 13
^

Obserwacja zajęć, analiza dokumentacji wywiad swobodny z uczniami i nauczycielami


dyrektor / wicedy-rektor
Zgodność organizacji zajęć edukacyjnych z informatyki z ramowymi planami nauczania

Aby sprawdzić czy organizacja i przebieg zajęć edukacyjnych z języków obcych nowożytnych jest zgodna z ramowymi planami nauczania

IX, XI 12

III 13
^

Obserwacja zajęć, analiza dokumentacji wywiad swobodny z uczniami i nauczycielami


dyrektor / wicedy-rektor
Zgodność organizacji zajęć edukacyjnych z języków obcych nowożytnych z ramowymi planami nauczania w publicznych gimnazjach

Aby sprawdzić czy organizacja i przebieg zajęć edukacyjnych z języków obcych nowożytnych jest zgodna z ramowymi planami nauczania

IX, XI 12

III 13
^

Obserwacja zajęć, analiza dokumentacji wywiad swobodny z uczniami i nauczycielami


dyrektor / wicedy-rektor
Inne obszary wynikające z wniosków sformułowanych z nadzoru pedagogicznego w poprzednim roku szkolnym i/lub analizy stopnia spełniania wybranych przepisów prawa
 1. Zadania wynikające z działalności wspomagającej
^ Formy działalności wspomagającej

DZIAŁANIE …

Załącznik

  1)  szkolenia i narady

plan szkoleń i narad wg WDN

Nr 5

  2)  przekazywanie informacji o aktualnych problemach oświatowych i przepisach prawa dotyczących działalności szkół i placówek

przekazywanie informacji podczas organizowanych spotkań i szkoleń rady pedagogicznej, tablica ogłoszeń, przekazywanie informacji za pośrednictwem tzw. szufladek
  3)  rozwiązywanie bieżących problemów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły, inspirowanie nauczycieli do samodzielnej, innowacyjnej i twórczej działalności oraz wskazywanie właściwego trybu postępowania w konkretnych sprawach

rozwiązywanie problemów według zasad WDN
  4)  przedstawianie nauczycielom wniosków wynikających z nadzoru pedagogicznego

prezentacja wniosków na plenarnych posiedzeniach rady pedagogicznej


^

/ZAŁĄCZNIK 1/


PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ


a) Ewaluacja wybranego obszaru pracy szkoły

^ Przedmiot ewaluacji

Cele ewaluacji

Harmonogram

Działania

Odpowie-dzialny

Termin

OBSZAR PRACY SZKOŁY:

Sprawdzenie, w jakim stopniu:

FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM.

 1. Szkoła jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.

 2. Szkoła współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.

 3. Szkoła racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.

1. Powołanie zespołu ewaluatorów


2. Opracowanie wskaźników dla ewaluowanych obszarów (kryteria ewaluacji)


3. Opracowanie planu ewaluacji i narzędzi ewaluacyjnych


4. Ewaluacja obszarów pracy szkoły wg. opracowanego harmonogramu.


5. Opracowanie i prezentacja raportu

Dyrektor


Zespół ds. ewaluacji


Zespół ds. ewaluacji


Zespół ds. ewaluacji


Zespół ds. ewaluacji

Sierpień 2012


Wrzesień 2012


Wrzesień październik 2012

Luty/ marzec 2013


Marzec /kwiecień 2013


^

/ZAŁĄCZNIK 2/


b) Monitoring

1) system monitorowania postępów uczniów – analiza efektywności kształcenia


^ ELEMENT SYSTEMU MONITOROWANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

(postępów uczniów)

SPOSÓB PROWADZENIA MONITOROWANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

(postępów uczniów)

KLASA

TERMIN

Diagnoza na „wejściu”

Wykorzystanie wyników EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

I

do 1 IX 2012

Analiza czynników kontekstowych uczniów klas I

I

do 10 IX 2012

Ocenianie wewnątrzszkolne:

a) bieżące

Stopień, ocena – rytmiczność, różnorodność, rola wspierająca (kształtująca)

I-III

cały rok

b) analiza wyników

posiedzenia plenarne RP

I-III

na koniec semestru, koniec roku szkolnego

Wewnątrzszkolne badanie osiągnięć uczniów:

a) stopień opanowania standardów wymagań egzaminacyjnych

test kompetencji na każdym poziomie kształcenia

I-II

V 2013

b) wybrane kompetencje, efekty kształcenia, itp.

Obserwacja - hospitacja diagnozująca

I-III

wg załącznika 3

Analiza wyników egzaminów zewnętrznych:

a) interpretacja wyników z radą pedagogiczną

Budowanie programu poprawy efektywności kształcenia metodą APS

RP

VIII - IX

b) próbny egzamin

arkusz egzaminu próbnego

III

I - II

Analiza postępów uczniów

Analiza osiągnięć uczniów w kontekście przyrostu kompetencji za dany okres podlegający analizie – konferencje plenarne

I-III

VI 2013 r.
^ Przedmiot monitoringu

Cele monitoringu

Harmonogram

Działania

Odpowie-dzialny

Termin

2) Monitorowanie realizacji podstawy programowej

Nadzór dyrektora nad realizacją podstawy programowej i szkolnych planów nauczania:

a) zgodność planu dydaktycznego z podstawą programową,

b) zgodność realizacji godzin dydaktycznych z ramowym planem nauczania i planem kierunkowym

c) stopień opanowania przez uczniów czynności i umiejętności z podstawy programowej – system monitorowania postępów uczniów

Aby sprawdzić:

a) planowanie pracy przez nauczycieli w zakresie realizacji podstawy programowej,

b) dokumentowanie realizacji przez nauczycieli podstawy programowej,

c) realizację godzin wynikających z ramowego planu nauczania i planu kierunkowego

d) określenie efektów kształcenia (nauczania i uczenia się uczniów), czyli stopnia opanowania przez uczniów celów szczegółowych z podstawy programowej
^

I. Analiza dokumentacji:

a) prowadzonej przez nauczycieli w zakresie planowania dydaktycznego (kierunkowy i wynikowy plan nauczania) w kontekście zgodności z podstawą programową,

b) potwierdzającej realizację podstawy programowej,

c) potwierdzającej realizację form opisanych w systemie monitorowania postępów uczniów.

II. Wywiad z nauczycielami (etap realizacji podstawy programowej - zgodność realizacji godzin dydaktycznych z ramowym planem nauczania i planem kierunkowym, stopień opanowania przez uczniów czynności (wiadomości i umiejętności) z podstawy programowej).


III. Analiza efektów kształcenia – stopnia opanowania przez uczniów celów szczegółowych z podstawy programowej – informacja nauczycieli na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

Dyrektor

Wicedyrektor

XI 2012

I, III, V 2013
^ 3) Ocenianie wewnątrzszkolne, klasyfikowanie i promowanie uczniów.

Sprawdzenie:

a) rytmiczności i różnorodności oceniania z uwzględnieniem różnych dziedzin aktywności ucznia,

b) funkcji wspomagającej (kształtującej) oceniania,

c) zgodności zasad wewnątrzszkolnego oceniania uczniów z przepisami prawa, w tym oceniania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

d) przestrzegania przez nauczycieli ustalonych w szkole zasad oceniania uczniów,

e) dokumentowania oceniania,

f) organizacji i dokumentowania egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych.

Kontrola dzienników, dokumentacji egzaminacyjnej, zapisów w protokolarzu RP.


Wywiad z uczniami i nauczycielami.

wicedyrektor


XI 2012

I, IV, VI 2013

^ 4) Realizacja przepisów dotyczących obowiązku szkolnego w tym frekwencja uczniów

a) Sprawdzenie realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów

b) spełnianie przez dzieci pięcioletnie i sześcioletnie

rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego

Analiza dokumentacji pedagoga szkolnego i wychowawców, kontrola dzienników, analiza realizacji procedur, wywiady z uczniami, nauczycielami i rodzicami

wicedyrektor

IX 2012–VI 2013
co najmniej raz w miesiącu


^ 5) Organizacja i realizacja zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

a) Sprawdzenie organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym

- liczba godzin

- rodzaj tych zajęć

- ich zgodność z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność

Analiza dokumentacji pedagoga szkolnego i wychowawców, kontrola dzienników, analiza realizacji procedur, wywiady z uczniami, nauczycielami i rodzicami

wicedyrektor

IX, XII 2012

II, IV 2013

^

Inne obszary wynikające z wniosków sformułowanych z nadzoru pedagogicznego w poprzednim roku szkolnymZAŁĄCZNIK 3

c) HARMONOGRAM OBSERWACJI (HOSPITACJI)


^ I. OBSERWACJA (HOSPITACJA) TRADYCYJNA

CEL OBSERWACJI

NAUCZYCIEL

TERMIN

GRUPA

UWAGI

1) oceniająca – tematyka wynika z planu dokonywania oceny pracy zawodowej n-li,

Uwzględnianie przez nauczycieli zalecanych w podstawie programowej warunków i sposobów realizacji wymagań.

Analiza warsztatu pracy nauczyciela2) kontrolna tematyka wynika z bieżącej sytuacji, skargi …

3) doradczo- doskonaląca – tematyka wynika z analizy wniosków i realizacji podstawy programowej, …

Uwzględnianie przez nauczycieli zalecanych w podstawie programowej warunków i sposobów realizacji wymagań.^ II. OBSERWACJA (HOSPITACJA) DIAGNOZUJĄCA

CEL OGÓLNY OBSERWACJI

GRUPA

NAUCZYCIEL

TERMIN

UWAGI

Stopień opanowania wybranych czynności (wiadomości i umiejętności) uczniów

Adaptacja ucznia w szkole.

Realizacja planów działań na rzecz poprawy efektów kształcenia.

Stopień opanowania przez uczniów wskazanych w podstawie programowej wybranych czynności


Klasa I


^

ZAŁĄCZNIK 4

d) SYSTEM OCENY PRACY NAUCZYCIELA

Element systemu

Sposób dokonywanej analizy

Kiedy?

Samoocena nauczyciela

Arkusz samooceny nauczyciela (autorefleksja)

I i VI 2013

Analiza pracy własnej nauczycieli

Arkusz analizy pracy nauczyciela

I i VI 2013

Ocena pracy zawodowej nauczyciela ZGODNIE Z Procedurą Oceny Pracy Zawodowej Nauczycieli obowiązującej w Szkole Podstawowej nr ..../ Gimnazjum nr

^

Ocenie w roku szkolnym 2012/2013 podlega nauczyciel:


 1. …………………………….

 2. …………………………….

 3. …………………………….


II -V 2013
ZAŁĄCZNIK 5

PLAN SZKOLEŃ


^ TEMAT SZKOLENIA

CEL SZKOLENIA

(PO CO?)

PROWADZĄCY SZKOLENIE

TERMIN

UWAGI
Nauczyciel, jako funkcjonariusz publiczny

Uczestnicy poznają aspekty prawne nauczyciela, jako funkcjonariusza publicznego. Zostaną omówione źródła agresji oraz sposoby rozpoznawania sygnałów zagrożenia a także metody postępowania z uczniem agresywnym.

KWP KatowiceOcenianie kształtująceUczestnicy poznają pojęcie oceniania kształtującego oraz sposoby komunikowania wyników. Zaplanują lekcję według zasad oceniania kształtującego. Będą konstruować informację zwrotną.


WOM KATOWICE
Zachowania agresywne między uczniami i wobec nauczyciela- strategie postępowania

Uczestnicy nabywają umiejętności właściwej reakcji w sytuacjach agresji w szkole

WOM KATOWICESkuteczność w nauczaniu, czyli jak uczyć, żeby nauczyćUczestnicy poznają elementy skutecznego nauczania. Nabędą umiejętności ukierunkowania ucznia w kształtowaniu jego postaw i zdobywaniu przez niego wiedzy

WOM KATOWICE


^

PLAN NARAD


TEMAT NARADY

CEL NARADY

(PO CO?)

PROWADZĄCY NARADĘ

TERMIN

UWAGI
Analiza wyników egzaminu zewnętrznego

Analiza wyników, określenie mocnych stron i problemów, zbudowanie programu poprawy efektywności kształcenia

Dyrektor, wicedyrektor, przewodniczący zespołów przedmiotowych

IX 2012

Klasyfikacja za I semestr

Analiza wyników nauczania i zachowania


Dyrektor, wicedyrektor

I 2013
Podsumowanie pracy w I semestrze 2012/2013

Przedstawienie sprawozdania z  ziałalności dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej szkoły

Dyrektor, wicedyrektor

I 2013
Procedury egzaminów zewnętrznych OKE

Omówienie procedur przeprowadzania egzaminów zewnętrznych OKE

Dyrektor, wicedyrektor

III 2013
Analiza egzaminów próbnych przeprowadzonych na wszystkich poziomach kształcenia

Opracowanie wniosków do dalszej pracy

Dyrektor, wicedyrektor, przewodniczący zespołów przedmiotowych

Według harmonogramu zgodnie z Załącznikiem 2 (2.1b)

Klasyfikacja za II semestr

Analiza wyników nauczania i zachowania


Dyrektor, wicedyrektor

VI 2013
Podsumowanie pracy w II semestrze 2012/2013

Przedstawienie sprawozdania z działalności dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej szkoły

Dyrektor, wicedyrektor

VI 2013


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie
Реклама:

Powiązany:

Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej iconPlan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły podstawowej/gimnazjum

Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej iconPlan nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola I. Podstawa prawna

Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej iconProgram wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego I oceny jakości pracy szkoły etap II

Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej iconPlan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości w zakresie szkoły ponadgimnazjalnej

Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej iconSzanowni Państwo, Ośrodek Rozwoju Edukacji I Uniwersytet Jagielloński I Era Ewaluacji, wspólnie realizujący projekt „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego I oceny jakości pracy szkoły etap iii”

Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej iconArkusz hospitacji praktyk zawodowych w ramach nadzoru pedagogicznego i merytorycznego

Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej iconI n f o r m a c j a w sprawie badań ankietowych dot funkcjonowania nadzoru pedagogicznego oraz doradztwa metodycznego

Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej iconNa temat zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego 15. 09. 2010 r godz Gimnazjum w Torzymiu, ul. Reymonta 6

Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej iconNa temat zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego 16. 09. 2010 r. Szkoła Podstawowa nr 10 w Żarach, ul. Pułaskiego 4

Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej iconZałącznik nr 2 Wyniki sondażu dotyczącego funkcjonowania nadzoru pedagogicznego przeprowadzonego wśród wizytatorów kuratoriów oświaty

Umieść przycisk na swojej stronie:
Dokumentacja


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pol2.convdocs.org 2000-2013
Podczas kopiowania materiałów wymaganych do określenia aktywny link jest do indeksowania.
stosuje się do zarządzania
Dokumentacja