Arkusz do monitorowania wdrażania podstawy programowej w klasie I szkoły podstawowej w roku szkolnym 2009/2010 icon

Arkusz do monitorowania wdrażania podstawy programowej w klasie I szkoły podstawowej w roku szkolnym 2009/2010

Реклама:Pobierz 55.16 Kb.
NazwaArkusz do monitorowania wdrażania podstawy programowej w klasie I szkoły podstawowej w roku szkolnym 2009/2010
Data konwersji31.05.2013
Rozmiar55.16 Kb.
TypDokumentacja
źródło

ARKUSZ DO MONITOROWANIA WDRAŻANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ W KLASIE I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

W roku szkolnym 2009/ 2010 wprowadzono do przedszkoli, klas I szkół podstawowych i klas I gimnazjów nową podstawę programową kształcenia ogólnego (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół,
Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz.17).

Poniższa ankieta ma na celu uzyskanie informacji o stosowanych przez szkoły rozwiązaniach organizacyjnych i metodycznych związanych z wdrażaniem podstawy programowej i uwzględnianiem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji, których stosowanie sprzyja osiąganiu zamierzonych efektów edukacyjnych.

Celem ankiety jest również pozyskanie informacji, jakiego rodzaju wsparcia potrzebują szkoły podczas procesu wdrażania nowej podstawy programowej.

^ Prosimy zaznaczyć wszystkie właściwe odpowiedzi lub wszystkie właściwe zakończenia zdania, odpowiadające sytuacji w klasach pierwszych w Państwa szkole.

Jeśli w pytaniu nie zaznaczono inaczej prosimy o podawanie danych odnoszących się do wszystkich oddziałów klasy pierwszej w Państwa szkole. 1. Dla dobrego zaplanowania pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły niezbędna jest pełna znajomość obowiązującej podstawy programowej. W jaki sposób nauczyciele zapoznawali się z nową podstawą programową? 1. indywidualnie

 2. w zespole nauczycieli uczących w danej klasie

 3. na zebraniu rady pedagogicznej

 4. w inny sposób, jaki?............


 1. Dla zapewnienia ciągłości wychowania i kształcenia nauczyciele powinni znać podstawę programową wcześniejszego a także następnego etapu edukacyjnego. Nauczyciele analizowali podstawę programową: 1. wychowania przedszkolnego

 2. I etapu edukacyjnego

 3. II etapu edukacyjnego

 4. innych etapów edukacyjnych. 1. W jaki sposób szkoła poinformowała rodziców uczniów klas I o zmianach programowych i organizacyjnych wprowadzonych w roku szkolnym 2009/2010?

 • ….

 • ….

 • …. 1. Ilu nauczycieli realizuje edukację w danej klasie?Oddziały klasy I

Liczba uczących nauczycieli

Obszary edukacji wczesnoszkolnej wyodrębnione z kształcenia zintegrowanego i powierzone do prowadzenia nauczycielowi innemu, niż nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej*

Ia
 • ….

 • ….

 • ….
Ib
 • ….

 • ….

 • ….

….*bez religii i etyki 1. Szkoła powinna zadbać o adaptację dzieci do warunków szkolnych.
  Jak długo trwał okres adaptacyjny i na czym polegał ?klasa

Ia

Ib

Ic

Id

Ie
Do 1 miesiącaOd 1-2 miesięcyPowyżej 2 miesięcy

Na czym polegał okres adaptacyjny?

 • ….

 • ….

 • …. 1. Ważnym celem edukacji polonistycznej jest rozwijanie u dzieci zamiłowania do czytelnictwa.Czy uczniowie mają możliwość swobodnego dostępu do książek:

a)w sali lekcyjnej

b) bibliotece szkolnej bez konieczności korzystania z pomocy nauczyciela?

c) nie mają swobodnego dostępu 1. W pierwszych miesiącach nauki w centrum uwagi jest wspomaganie rozwoju czynności umysłowych ważnych dla uczenia się matematyki. Jakie formy zajęć, sprzyjających edukacji matematycznej, zastosowali nauczyciele klasy I


a) zabawy
b) gry dydaktyczne
c) sytuacje zadaniowe
d) inne:
 1. Dla dobrego przygotowania dzieci do nabywania umiejętności matematycznych podstawa programowa edukacji wczesnoszkolnej zaleca, by w pierwszych miesiącach edukacji matematycznej dzieci działały na konkretach, np. manipulowały różnymi przedmiotami. Wymień środki dydaktyczne najczęściej wykorzystywane przez nauczyciela w trakcie realizacji edukacji matematycznej:

 • ….

 • ….

 • ….
 1. Wiedza przyrodnicza dzieci powinna być kształtowana w naturalnym środowisku.
  Czy od początku roku zajęcia ed. przyrodniczej odbywały się poza klasąklasa

Ia

Ib

Ic

Id

Ie
TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIEMiejsca, gdzie najczęściej odbywały się zajęcia z edukacji przyrodniczej organizowane poza klasą:

    • ….

    • ….

    • …. 1. Uczniom klas I-III należy umożliwić korzystanie ze szkolnej pracowni komputerowej. Zaleca się, aby podczas zajęć komputerowych uczeń miał do swojej dyspozycji komputer z dostępem do Internetu. Jakie są warunki realizacji zajęć komputerowych w szkole: 1. uczniowie mają dostęp do komputera w sali lekcyjnej

 2. uczniowie korzystają ze szkolnej pracowni komputerowej

 3. podczas zajęć komputerowych każdy uczeń ma do swojej dyspozycji osobny komputer z dostępem do Internetu

 4. szkoła posiada odpowiednie do wieku, możliwości i potrzeb uczniów oprogramowanie komputerowe
 1. Podstawa programowa edukacji wczesnoszkolnej w zakresie języka obcego nowożytnego zaleca, aby dzieci miały możliwość kontaktu z językiem obcym również poza zajęciami lekcyjnymi. Dzieci mają możliwość nauki języka obcego podczasa) zajęć w klubie szkolnym
b) spotkań czytelniczych w bibliotece
c) seansów filmowych (np. w świetlicy szkolnej)
d) inne
 1. Oprócz zajęć typowo muzycznych podstawa programowa edukacji wczesnoszkolnej zaleca włączanie muzyki do codziennych zajęć szkolnych jako tła tematu przy organizacji aktywności ruchowej, w celu wyciszenia itp.


Czy nauczyciel włącza muzykę do zajęć,

TAK/NIE


jeżeli tak – proszę napisać, w jakich sytuacjach

 • ….

 • ….

 • ….
 1. Dla zapewnienia właściwego rozwoju sprawności fizycznej uczniów, zajęcia wychowania fizycznego odbywają się:a) w sali gimnastycznej
b) na boisku szkolnym
c) w innym miejscu (jakim):

 1. Ze względu na dobro uczniów, należy zadbać, aby dzieci rozumiały konieczność
  i uczyły się nawyku dbania o zdrowie swoje i innych. Powinny także wiedzieć,
  do kogo zwrócić się w razie konieczności udzielenia pierwszej pomocy. Czy od początku roku szkolnego zorganizowano w klasie I zajęcia dotyczące pierwszej pomocy?
klasa

Ia

Ib

Ic

Id

Ie
Liczba zajęć dotyczących pierwszej pomocy, które były przeprowadzone

Jeśli nie zostały przeprowadzone zajęcia z zakresu pierwszej pomocy to, czy zamierza się je zorganizować do końca roku szkolnego

TAK/NIE 1. W trosce o to, by uczniowie odczuwali satysfakcję z działalności twórczej, szkoła powinna stwarzać warunki do prezentowania osiągnięć uczniów.


W jaki sposób szkoła prezentuje osiągnięcia uczniów? 1. wystawy prac uczniowskich,

 2. przeglądy twórczości artystycznej dzieci,

 3. imprezy szkolne i międzyszkolne,

 4. prezentacje prac na stronie internetowej szkoły

 5. inne sposoby (jakie)  • ….

  • ….


 1. Czy szkoła zbadała potrzeby rodziców uczniów klas I w zakresie godzin pracy świetlicy?


 1. tak

 2. nie

Jeżeli nie, to dlaczego?....................................................................................... 1. Czy uwzględniono te potrzeby w organizacji pracy świetlicy szkolnej? 1. tak

 2. nie

 3. nie było potrzeby zmian 1. W jaki sposób zapewniono uczniom możliwość zostawiania w szkole części podręczników i przyborów szkolnych? • ….

 • ….

 • ….. 1. Podstawa programowa zaleca organizowanie w szkole zajęć opiekuńczych
  i zajęć zwiększających szanse edukacyjne uczniów. Jakie rodzaje zajęć organizuje szkoła?


Zalecane zajęcia

Zajęcia organizowane w tym zakresie (jakie?)

Liczba uczniów korzys­ta­jących z tych zajęć

Opiekuńcze zapewniające dzieciom interesujące spędzanie czasu, przyjazną atmosferę, bezpieczeństwo (świetlica)

a)
b)
c)
Zajęcia zwiększające szanse edukacyjne uczniów zdolnych

a)
b)
c)
Zajęcia zwiększające szanse uczniów mających trudności
w nauce

a)
b)
c) 1. Zadaniem szkoły jest respektowanie trójpodmiotowości oddziaływań wychowawczych i kształcących: uczeń – szkoła – dom rodzinny.
  Jakie formy kontaktu z rodzicami związane z monitorowaniem indywidualnego rozwoju dziecka stosuje szkoła?


a) dziennik elektroniczny
b) rozmowy indywidualne

c) przekazywanie, informacji w formie pisemnej,...........................................
d) inne formy (jakie)

 • ….

 • ….

 • ….
 1. Jakie rozwiązania organizacyjne, wspomagające realizację nowej podstawy programowej, szkoła planuje wprowadzić w kolejnym roku szkolnym? • ….

 • ….

 • ….
 1. W jaki sposób nauczyciele sprawdzają spełnianie przez uczniów poszczególnych wymagań określonych w nowej podstawie programowej? • ….

 • ….

 • …. 1. Czy szkoła oczekuje wsparcia we wdrażaniu nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego?

TAK/ NIE


Jeżeli tak, w jakim zakresie?

 • ….

 • ….

 • ….

Metryczka


Nazwa i adres szkoły …………………………………………………………………………

Szkoła publiczna tak/nie

Liczba oddziałów klasy I ……………………………………………………………………

Liczba uczniów w klasach I…………………………………………………………………….

Szkoła wiejska: tak/nie

Szkoła w mieście do 5 tys. mieszkańców tak/nie

Szkoła w mieście powyżej 5 tys. mieszkańców tak/nie

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie
Реклама:

Powiązany:

Arkusz do monitorowania wdrażania podstawy programowej w klasie I szkoły podstawowej w roku szkolnym 2009/2010 iconArkusz do monitorowania wdrażania podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Arkusz do monitorowania wdrażania podstawy programowej w klasie I szkoły podstawowej w roku szkolnym 2009/2010 iconPrzyrządy niezbędne do realizacji punktu 9 podstawy programowej z fizyki i astronomii w gimnazjum od roku szkolnego 2009/2010

Arkusz do monitorowania wdrażania podstawy programowej w klasie I szkoły podstawowej w roku szkolnym 2009/2010 iconFormularz zgłoszeniowy dla kandydata na Autora publikacji zawierającej materiały wspomagające nauczycieli klas IV szkoły podstawowej w realizacji zadań wynikających z nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego

Arkusz do monitorowania wdrażania podstawy programowej w klasie I szkoły podstawowej w roku szkolnym 2009/2010 iconFormularz zgłoszeniowy dla kandydata na Autora publikacji zawierającej materiały wspomagające nauczycieli klas I iii szkoły podstawowej w realizacji zadań wynikających z nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego

Arkusz do monitorowania wdrażania podstawy programowej w klasie I szkoły podstawowej w roku szkolnym 2009/2010 iconDiagnoza po III klasie szkoły podstawowej

Arkusz do monitorowania wdrażania podstawy programowej w klasie I szkoły podstawowej w roku szkolnym 2009/2010 iconZGŁoszenie udziału w projekcie szkolnym ekolan II realizowanym w roku szkolnym 2009/2010

Arkusz do monitorowania wdrażania podstawy programowej w klasie I szkoły podstawowej w roku szkolnym 2009/2010 iconTest dla rodzicóW, których dzieci rozpoczną naukę w klasie I szkoły podstawowej

Arkusz do monitorowania wdrażania podstawy programowej w klasie I szkoły podstawowej w roku szkolnym 2009/2010 iconRaport z ewaluacji planu nadzoru w roku szkolnym 2009/10 w szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku opis przedmiotu ewaluacji

Arkusz do monitorowania wdrażania podstawy programowej w klasie I szkoły podstawowej w roku szkolnym 2009/2010 iconPrzedmiotowy System Oceniania z matematyki w szkole podstawowej w roku szkolnym 2012/2013 Ogólne zasady oceniania podane są na stronie internetowej szkoły w pliku „Wewnątrzszkolny Systemie Oceniania w zs”

Arkusz do monitorowania wdrażania podstawy programowej w klasie I szkoły podstawowej w roku szkolnym 2009/2010 iconOGÓlnopolskie turnieje brd w województwie lubuskim w roku szkolnym 2009/2010

Umieść przycisk na swojej stronie:
Dokumentacja


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pol2.convdocs.org 2000-2013
Podczas kopiowania materiałów wymaganych do określenia aktywny link jest do indeksowania.
stosuje się do zarządzania
Dokumentacja